1 ATT VARA TYDLIG ÄR VIKTIGT .
Sätt ord på det du känner och vill. Kvinnor säger ofta ”Han borde veta vad jag behöver”. Men din man har kanske aldrig fått veta det, annat än som anklagelse. Fråga varandra: ”Vad tycker du om? Kan du sätta ord på det? Vad innebär det för dig? beskriv.

2 JAG-BUDSKAP ÄR VIKTIGA.
Säg inte ”Du är alltid”, ”Du gör aldrig” utan ”Jag känner mig…när du” eller ”Jag skulle
vilja…”, ”Jag behöver/tycker att…” På så sätt undviker du att din motpart känner
sig anklagad och det blir lättare att lyssna. Att lyssna och ställa frågor är avgörande
för att grälet skall leda någonstans. ”Jag förstår att det är svårt för dig” är bra att
sägaäven om man inte håller med om vad som sägs.

3 ” BOLLA MED VARANDRA ”.
En av er börjar berätta kort vad den vill och sedan upprepar den andre det den
hörde tills den förste känner sig helt förstådd. Sedan byter ni plats och börjar om
igen. Det låter jobbigt – men det är lätt att missförstå varandra så det skadar inte att vara
tydlig! Ofta hör man något annat än det partnern menar. Ni behöver hjälpa varandra utrycka behoven tills ni är säkra på vad var och en vill.